top of page

Privacyverklaring van Stichting Leidschrift

Stichting Leidschrift, gevestigd aan Reuvensplaats 3, kamer 0.14, 2311 VL Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.leidschrift.nl

Reuvensplaats 3, kamer 0.14,

2311 VL Leiden

0715277205

De secretaris is benoemd tot Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Leidschrift. Hij/zij is te bereiken via leidschrift@hum.leidenuniv.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Leidschrift verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam

  • Geslacht

  • Adresgegevens

  • E-mailadres

  • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via leidschrift@hum.leidenuniv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Leidschrift verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling

- U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Dit doen wij onder de wettelijke grondslag overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Leidschrift neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Leidschrift) tussen zit. Stichting Leidschrift gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Voor het incasseren van het abonnementsgeld gebruiken we IBANC dat automatisch het bedrag van de rekeningen van onze abonnees afschrijft. Bij een mislukte afschrijving zullen wij contact opnemen met de abonnee. Wanneer na contact opnemen het verschuldigde bedrag niet is overgeschreven, zullen we de abonnee uitschrijven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren​

Stichting Leidschrift bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

In de praktijk kan het voorkomen dat gegevens minder lang bewaard zullen worden in verband met opslagcapaciteit.

Type gegevens

Bewaartermijn

Reden

Naam, adres, rekeningnummer en - indien bekend - e-mailadres voor het verwerken van abonnementen en losse bestellingen.

Maximaal vijf jaar vanaf afmelding of vanaf moment van losse bestelling.

Voor het onderhouden van onze jaaroverzichten.

Gegevens van auteurs.

Maximaal vijf jaar van verkrijgen gegevens.

E-mailadres, naam en adres die gebruikt zijn voor contact met auteurs zullen na maximaal vijf jaar verwijderd worden.

Gegevens van sollicitanten.

Afgewezen sollicitanten maximaal vier weken, aangenomen sollicitanten maximaal vijf jaar, beide vanaf eerste contact.

Om gegevens te beschermen zullen de gegevens van afgewezen sollicitanten (in e-mail contact) na maximaal vier weken verwijderd worden. Voor overige gegevens wordt de richtlijn van maximaal vijf jaar gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Leidschrift verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Leidschrift blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Leidschrift gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Leidschrift en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar leidschrift@hum.leidenuniv.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Leidschrift wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Leidschrift neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via leidschrift@hum.leidenuniv.nl

Verplichte opgave persoonsgegevens

Om onze dienst te kunnen uitvoeren bent u verplicht om minimaal uw naam en adres op te geven. Mocht dit niet gebeuren dan kunnen wij helaas geen tijdschriften bij u bezorgen. Wanneer u geen adreswijziging doorgeeft en wij u niet kunnen bereiken middels een andere weg, bijvoorbeeld email, dan zijn wij genoodzaakt uw abonnement stop te zetten.

bottom of page